obrazek

Obchodní podmínky

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

 
Tyto dodací a platební podmínky (dále jen DPP) upravují vzájemná práva a povinnosti dvou smluvních stran, tj. dodavatele a odběratele, vyplývající z jejich vzájemné obchodní spolupráce. Součástí DPP je i reklamační řád. Pro účely těchto DPP se rozumí:

 • Dodavatel: PLEHASO, komanditní společnost Plaňany, Pražská 40
 • Odběratel: fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky a služby od společnosti PLEHASO.
 • Předmět dodávky: výrobek/zboží či služba dle objednávky odběratele odsouhlasené dodavatelem,
 • Výrobek/zboží: vlastní produkt společnosti PLEHASO, včetně dodávaného materiálu
 • Služba: řezání libovolného materiálu Laserem a nebo Vodním paprskem, popřípadě ohraňování
 • Smluvní obchodní vztah: jakýkoliv vztah mezi dodavatelem a odběratelem, uzavřený (písemně či ústně) za účelem dodávky výrobku/zboží či poskytnutí služby. Tyto vztahy vznikají faktickým jednáním dodavatele a odběratele, tedy potvrzenou objednávkou, dohodou o ceně a nebo písemnou kupní smlouvou.

Smluvní obchodní vztah mezi dodavatelem a odběratelem se řídí legislativou ČR, především zákonem č. 513/91 Sb. Obchodní zákoník (v platném znění) a dále pak těmito DPP, které tvoří nedílnou součást tohoto vztahu.
Odběratel obdrží DPP při své první objednávce uskutečněné po termínu jejich uvedení v platnost. Skutečnost, že DPP odběratel obdržel, byl s nimi seznámen a souhlasí s nimi, stvrzuje svým podpisem. Každou další objednávkou, byť je podána telefonicky, elektronickou či jinou cestou, stvrzuje odběratel svůj souhlas s těmito DPP dodavatele, a to i tehdy není-li souhlas v daném případě doložen písemně.

Tyto DPP společnosti PLEHASO, komanditní spol. mají přednost před jakýmikoliv jinými dodacími a platebními podmínkami odběratele.

Dohodnou-li se dodavatel a odběratel na jiných podmínkách než je uvedeno v těchto DPP, je pak jejich vzájemná dohoda nadřazená těmto DPP. Tato dohoda je však platná pouze za předpokladu, že je uzavřená formou písemné objednávky odběratele s kladným vyjádřením dodavatele a nebo formou písemné kupní smlouvy, stvrzené podpisy oprávněných zástupců obou stran.

DPP jsou veřejné a volně dostupné v obchodním úseku dodavatele a na jeho firemní internetové adrese www.PLEHASO.cz .
 

II. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 
Sídlo dodavatele:
PLEHASO, komanditní sp.
Pražská 40
281 04 Plaňany
Tel.: 321 792 208
Fax: 321 792 208, 321 793 348
E-mail: info@plehaso.cz

Obchodní úsek,
oddělení prodeje a marketingu:
Tel.: 321 792 208

Mail: objednavky@plehaso.cz

Výrobní úsek:
Tel.: 321 792 380
Mail: info@plehaso.cz

Příjem poptávek a objednávek na výrobní zakázky, technické vyjasnění zakázek, vypracování nabídek, dohody o cenách, uzavírání kupních smluv.
Zakázková výroba, vystavování dodacích listů a faktur, výdej zakázek, reklamace výrobků, reklamace faktur.

Technický úsek:
Tel.: 321 792 380
Mobil:
Mail : info@plehaso.cz

Technická příprava výroby včetně přípravy NC programů, účast při technickém vyjasnění spec. zakázek.
Příjem faktur, platby v hotovosti, bankovní styk, personální agenda.

Příjem zakázek:
Pondělí až pátek
6:00 - 10:30
11:30 - 15:00

Výdej zakázek:
Pondělí až pátek
6:30 - 10:30
11:30 -15:00

  (Mimo uvedenou dobu lze zadávat a vyzvedávat zakázky jen po vzájemné předchozí domluvě na 321 792 208)
 

Způsob objednávání

 
Objednávka je jednostranný závazný právní úkon odběratele adresovaný dodavateli.
Objednávku je možné doručit dodavateli faxem, e-mailem, poštou a nebo osobně - kontakty viz výše.
Dodavatel nepřijme objednávku odběratele podanou telefonicky nebo osobně, pokud nebude tato podložena i objednávkou písemnou (psaný text včetně faxu a e-mailu) s níže uvedenými náležitostmi.


Objednávka musí obsahovat: 

 • identifikaci že jde o objednávku, její číslo a datum vystavení, o obchodní jméno a IČO/DIČ odběratele,
 • kontaktní osobu odběratele, oprávněnou jednat ve věci objednávky, včetně tel. (fax, e-mail) spojení a její podpis,
 • předmět dodávky v přesné a jednoznačné specifikaci:
  1. počet kusů,
  2. rozměr a tvary (náčrt, číslo výkresu, revize)
  3. jakost materiálu a jeho technicko dodací předpisy (normy),
  4. dodavatel materiálu (dodavatel, odběratel, třetí osoby)
  5. rozměrové a jakostní požadavky a normy
  6. povrché úpravy
  7. cenová dohoda a fakturace
  8. požadovaný termín plnění,
 • způsob plnění (možnost částečného plnění dílčími dodávkami),
 • požadavky na balení,
 • způsob odběru výrobků/zboží, požadavky na dopravu,
 • jiné, doplňující údaje.
Při první objednávce musí odběratel doložit kopii živnostenského listu nebo výpis z obchodního rejstříku a osvědčení o registraci k daním. Nebude-li objednávka obsahovat některé z výše uvedených specifikací, je dodavatel oprávněn postupovat dle těchto DPP, popřípadě dle svých standardních postupů. Materiál pro výrobek je používán v běžné a na trhu obvyklé kvalitě a druhu dle platných ČSN, bez zvláštních nároků. U výrobků zpracovaných technologií laserového řezání jsou tolerance rozměrů dle ČSN ISO 2768-mK a kvalita laserového řezání podle DIN EN ISO-330, resp. podle DIN 2310-II0. U výrobků zpracovaných technologií vodního paprsku jsou tolerance dle ISO 27 68, stupeň C.
 

Potvrzení objednávky, technické vyjasnění, uzavírání smluv

 
Objednávku posoudí pracovníci obchodního úseku - odd. prodeje dodavatele (dále jen OÚ). Dodavatel si vyhrazuje právo objednávku odmítnout, zejména v případě objednávky technicky nejasné, nebo technologicky nerealizovatelné.

V případě nejasnosti v objednávce je nutné tuto odstranit. Za dodavatele jednají ve věcech technických pracovníci OÚ, příp. za účasti pracovníka technického úseku dodavatele. Existuje-li více forem (verzí) technického zadání odběratele, pak jsou co do rozhodnosti řazeny v této prioritě:
 1. Elektronická forma (ve formátu *.dxf, *.dwg nebo *.cdr)
 2. Vytištěná čitelná výkresová dokumentace
 3. Písemná slovní specifikace
 4. Ostatní
Je nutné, aby elektronická forma předané výkresové dokumentace splňovala požadavek, že linie odpovídají měřítku a příslušným rozměrům na výrobku (není-li měřítko v dokumentaci viditelně stanoveno, je dokumentace zpracována pro měřítko 1:1). Linie pro příslušné tolerované rozměry výrobku jsou uprostřed tolerančního pásma a vykreslují tvar výrobku zavazující. Elektronická forma dokumentace je zpracována ve vrstvách a jsou okótovány hlavní rozměry výrobku ve směru vodorovném a svislém.

V případě opakované výroby je odběratel povinen do objednávky uvést čísla technické dokumentace včetně
verze (revize). Neoznačí-li odběratel případné změny od poslední předešlé dodávky, bude výrobek/zboží dodán ve stejném provedení.

Pokud není na objednávce výslovně uvedeno dodržení požadované jakosti, jsou nejčastěji při laserovém řezání používané plechy z oceli ozn. 11 373, 11 375, St37-2 a S235JRG2 (resp. 11 523, St52-3 a S355J2G3) vzájemně zaměnitelné.

Příjme-li, tj. písemně odsouhlasí (poštou, faxem, e-mailem, zápisem), dodavatel objednávku jako závaznou, potvrdí to odběrateli a přidělí objednávce své zakázkové číslo. Od tohoto okamžiku jsododavatel a odběratel ve smluvním obchodním vztahu, dodavatel je povinen dodat odběrateli objednané výrobky/zboží a tento je povinen je řádně a včas převzít a zaplatit.

Potvrzovat objednávky formou dohody o ceně a uzavírat kupní smlouvy mohou za dodavatele pouze vedoucí odd. prodeje a marketingu, vedoucí obchodního úseku a nebo jednatel a ředitel společnosti. V případě celkové hodnoty předmětu dodávky nad 50.000,- Kč včetně DPH pak pouze komplementář a ředitel společnosti.

V případě hodnoty předmětu jednorázové dodávky nad 50.000,- Kč včetně DPH, nebo opakovaných
dodávek jednomu odběrateli s úhrnem celkové ceny za měsíc (popř. za předchozích 30 dní) nad 50.000,-
Kč, musí být smluvní obchodní vztah odběratele s dodavatelem uzavřen formou písemné kupní smlouvy.
Výjimky potvrzuje pouze komplementář a ředitel společnosti.
 


Řešení sporů plynoucích z neplnění kupní smlouvy


„Rozhodčí doložka"

 
Dodavatel a odběratel se výslovně dohodli, že veškeré spory, které by v budoucnu vznikly ze smluvních vztahů podřízených těmto DPP, budou rozhodovány v rozhodčím řízení s vyloučením pravomocí obecných soudů, jak to umožňuje zákon č. 216/1994 Sb. , o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, přičemž spor bude rozhodovat rozhodce zásadně jmenovaný Společností rozhodců s.r.o. , IČO 268 16 113 a vybraný ze seznamu rozhodců vedeném Společností rozhodců s.r.o.

Dále se dodavatel a odběratel dohodli, že procesní pravidla rozhodčího řízení, provádění dokazování, forma rozhodnutí a náklady rozhodčího řízení jsou upraveny v jednacím řádu pro rozhodčí řízení, vydaném Společností rozhodců s.r.o. Smluvní strany výslovně pověřují rozhodce, že spor mohou rozhodnout podle zásad spravedlnosti v souladu s platnými zákony České republiky.

Dále se strany dohodly, že doručování v rámci smluvního vztahu a v rozhodčím řízení se provádí na adresu sídla / bydliště stran, jak jsou uvedeny v těchto DPP. V případě změny adresy sídla / bydliště jsou účastníci povinni tuto změnu prokazatelným způsobem písemně oznámit druhé straně. V případě,že adresát písemnosti nebyl zastižen, písemnost se uloží u subjektu, provádějícího přepravu a adresát se vyzve , aby si písemnost vyzvedl. Nevyzvedne-li si adresát písemnost do deseti dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedověděl.Pokud písemnost není u subjektu provádějícího přepravu ukládána, považuje se za doručenou dnem následujícím po dni, kdy byla zásilka vrácena zpět odesílateli (účastníku řízení a nebo rozhodci) a to i v případě, když se o tomto doručení adresát nedozvěděl.

S jednacím řádem pro rozhodčí řízení, vydaném Společností rozhodců s.r.o. a zveřejněném na adrese http://www.spolecnost-rozhodcu.cz/ byli účastníci seznámeni, což výslovně prohlašují a stvrzují svými podpisy na těchto předmětných DPP.
 

Změna objednávky, storno objednávky

 
Změna závazné objednávky, tj. změny v technické dokumentaci příp. dalších bodech zadání a storno objednávky je závazné pro dodavatele až po potvrzení přijetí změny či storna odběrateli (faxem, e-mailem, zápisem). Dodavatel má nárok na náhradu škody, která mu vznikla změnou závazné objednávky, stornem závazné objednávky, a to do výše nákladů, které naběhly při plnění závazné objednávky až do potvrzení přijetí změny či storna závazné objednávky objednateli. Vznikne-li dodavateli škoda v důsledku změny závazné objednávky, vyhrazuje si dodavatel právo změnu objednávky posuzovat jako objednávku novou.
 

Termín plnění

 
Termín plnění je odběrateli oznámen současně s odsouhlasením objednávky, popř. je uveden v kupní smlouvě. Dodavatel je povinen termín plnění dodržet. Při nedodržení má odběratel právo na slevu ve výši 0,05% ceny předmětu plnění za každý kalendářní den prodlení.

Termín plnění je dodavatel oprávněn posunout v rozsahu den za den bez nároku odběratele na slevu v případech, kdy odběratel mění technické zadání předmětu plnění, popř. je v prodlení s tímto zadáním či jeho vyjasněním rozměrových nejednoznačností v technické dokumentaci a nebo je v prodlení s dodávkou materiálu na výrobu a nebo je v prodlení s úhradou za předchozí zakázky.

V případě vztahu uzavřeného na základě písemné kupní smlouvy (při předmětech plnění s cenou nad 50.000,-Kč), může být termín plnění posunut z důvodu prodlení při doručení řádně podepsané kupní smlouvy do sídlado davatele, není-li smlouvou určeno jinak. Zahájení výroby a na tom závislé splnění termínu plnění může být odloženo z důvodu neuhrazené zálohové faktury, nebo předcházejících faktur po lhůtě splatnosti.
 

Cena, placení a fakturace

 
Kupní cena je sjednána na základě ceníku dodavatele, který je platný v den, kdy odběratel objednává zboží. Dodavatel sdělí cenu odběrateli formou cenové nabídky s časově omezenou platností, který s ní dá souhlas podpisem objednávky, dohody o ceně, kupní smlouvy, nebo podpisem cenového ujednání. Standardně je cena stanovena jako EXW nebo FCA.

Nedodá-li odběratel potřebnou výrobní dokumentaci v elektronické podobě, může být účtován i poplatek za technické zpracování v sazbě 300,- Kč/hod. Toto platí při první objednávce konkrétního typu výrobku, v případě opakované výroby již není poplatek účtován.

Platby za výrobky/zboží do 5.000,- Kč se zpravidla hradí v hotovosti na pokladně dodavatele, odběratel obdrží dodací list a daňový doklad potvrzující zaplacení.Platby za výrobky/zboží nad 5.000,- Kč se hradí více možnými způsoby. Odběratel obdrží dodací list a daňový doklad, přičemž si dodavatel vyhrazuje právo určit, není-li písemně smluvně ujednáno jinak, zda vydá zboží až po jeho úplném zaplacení nebo po zaplacení zálohy (zálohová faktura, ověřený bankovní převod, hotovost apod.) či před zaplacením (odběr na fakturu s dodatečným zaplacením v termínu splatnosti). Rozhodujícím kriteriem je platební morálka odběratele a jeho schválený kredit.

Splatnost faktur je běžně 14 kalendářních dní. Individuálně, v závislosti na platební morálce odběratele a jeho kreditu, je možno stanovit odlišně. Za prodloužení termínu splatnosti faktury nad 45 dní je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli poplatek za finanční služby (poskytnutí úvěru). Na již vystavené faktury není možno dohodnout prodloužení splatnosti zpětně.

Oprávněné námitky k faktuře lze uplatnit pouze písemně a ve lhůtě splatnosti faktury. Písemně nenasmlouvané krácení položek ve faktuře není možné.

Zaplacením se rozumí připsání platby na účet dodavatele, nebo složení finanční hotovosti na pokladnu dodavatele či zaplacení ceny dobírky přepravci v případě expedice dobírkou.

Vlastnické právo k dodávanému výrobku/zboží přechází na odběratele až okamžikem zaplacení celé kupní ceny a všech ostatních závazků (smluvní pokuta, úrok z prodlení, atd.). V případě, že odběratel nezaplatí za dodané zboží v dohodnutém termínu, může dodavatel požadovat kromě zákonného úroku z prodlení na odběrateli dále také zaplacení smluvní pokuty a to v prvních 30-ti dnech ode dne splatnosti ve výši 0,05%, a dále pak 0,1% z celkové nezaplacené částky za každý kalendářní den prodlení. V případě, že odběratel nezaplatí celou kupní cenu v době splatnosti faktury, má dodavatel právo od smlouvy odstoupit. V tomto případě není dotčen nárok dodavatele na náhradu škody.
 

Kredit

 
Odběratelům s dobrou platební morálkou, kteří opakovaně využívají služeb dodavatele, může být přidělen (stanoven) dodavatelem tzv. kredit, tj. finanční limit pro nejvyšší přípustné saldo odběratele. Tento kredit určuje maximální přípustný součet částek na neuhrazených fakturách vystavených dodavatelem odběrateli, bez ohledu na jejich splatnost, který ještě nevede k zadržení výrobku/zboží.

Kredit určuje výhradně dodavatel a je oprávněn jej měnit. Výše kreditu je zpravidla maximálně rovna částce odpovídající měsíčnímu objemu odběru výrobků/zboží.

Odběratelé, kteří mají zájem využívat kredit stanovený dodavatelem a platbu po dodávce zboží musí mít uzavřenu s dodavatelem smlouvu o platebních podmínkách a zajištění závazku. V této smlouvě je především stanovena doba splatnosti faktur a výše kreditu odběratele.

Součástí smlouvy je i biankosměnka podepsaná statutárními zástupci odběratele. Směnka slouží pouze pro zajištění závazku odběratele vůči dodavateli a smlouva neumožňuje dodavateli směnku použít k jiným účelům.

Převzetí výrobku/zboží, místo převzetí, přeprava, skladné
Převzetí výrobku/zboží je možné pouze za předpokladu, že odběratel nemá vůči dodavateli žádné finanční závazky po termínu splatnosti v souvislosti s předchozími dodávkami, s přihlédnutím k případně přidělenému kreditu.
Není-li písemně ujednáno jinak, je výrobek dodáván bez povrchových úprav, nezabalen, připraven k odběru způsobem "volně loženo", v případě dohody na EURO paletě.

Místem převzetí předmětu plnění je sídlo dodavatele.

Odběratel je povinen při odběru překontrolovat své výrobky/zboží co do počtu kusů i kvality. Převzetí výrobku/zboží a souhlas se záručními podmínkami a reklamačním řádem stvrzuje odběratel podpisem dodacího listu.

Požaduje-li odběratel dodávku výrobku/zboží na jiné místo, je povinen v přiměřené výši uhradit dopravní, manipulační a případně i jiné náklady související s přepravou tohoto výrobku/zboží. Zboží je možno zasílat na dobírku poštou jako obchodní balík, kurýrní službou, nebo autem dodavatele. Zboží je zasláno způsobem, který určí odběratel v dodavatelem odsouhlasené objednávce.

Při převzetí zásilky od dopravce je odběratel povinen za přítomnosti dopravce nebo jeho zástupce ověřit stav a množství dodávaného zboží. V případě ztráty nebo poškození zboží při přepravě je odběratel povinen sepsat se zástupcem dopravce zápis o poškození nebo ztrátě výrobku/zboží, aby bylo možné uplatňovat náhradu vzniklé škody u přepravce. Zástupce přepravce tento zápis potvrdí. O vzniklých skutečnostech kupující neprodleně písemně vyrozumí zástupce dodavatele (s podáním nejpozději do 3 pracovních dní) a jako přílohu zašle zápis sepsaný s dopravcem. V případě, že odběratel výše uvedený zápis nevyhotoví, má se za to, že se odběratel vzdává náhrady za poškozené nebo chybějící kusy zásilky.

Nepřevezme-li odběratel výrobek/zboží z důvodů ležících na jeho straně (i z důvodu nezaplacení), nese všechny náklady spojené s opakovaným dodáním či uskladněním v plné výši.

Nevyzvedne-li si odběratel výrobek/zboží do 10 kalendářních dní po dohodnutém termínu plnění, je dodavatel oprávněn výrobek/zboží vyfakturovat, uskladnit a k ceně plnění účtovat i skladné. Od tohoto okamžiku běží pro výrobek/zboží záruční doba a nebezpečí škody způsobené ve spojitosti s uskladněním přechází na odběratele.

Skladné je účtováno zpravidla ve výši 0,05% ceny předmětu plnění za každý kalendářní den, přičemž maximální lhůta je 90 kalendářních dní. Po této lhůtě propadá výrobek/zboží ve prospěch dodavatele a odběratel je povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 100% ceny předmětu plnění.

Skladování výrobního materiálu dodaného odběratelem u dodavatele je možné pouze výjimečně a na základě písemné dohody, jako placená služba. Zbytky z materiálu odběratele použitého na výrobu je odběratel povinen odebrat společně s výrobkem/zbožím. Neučiní-li tak, skladuje jej dodavatel po dobu 3 pracovních dní, poté jej bez dalších výzev a nároků zlikviduje.
 

Zadržení výrobku/zboží dodavatelem

 
Pokud má odběratel u dodavatele nevyrovnané finanční závazky po splatnosti a nebo neuhrazené faktury ve lhůtě splatnosti a fakturace dalšího zboží by přesáhla stanovený kredit, pak dodavatel může pozastavit výrobu a další dodávky zboží odběrateli až do doby vyrovnání závazků či odčerpání kreditu odběratelem.

O zadržení dodávek dodavatel odběratele informuje faxem, telefonicky, nebo e-mailem. Takovéto zadržení výrobku/zboží nemůže být posuzováno jako prodlení v termínu plnění ze strany dodavatele.
 

III. REKLAMAČNÍ ŘÁD

Identifikace výrobku/zboží

 
Dodavatel své výrobky pro možnost pozdější identifikace může označit. Označování probíhá zásadně tak, aby nepoškodilo výrobek a nezpůsobilo odběrateli újmu. Je na zvážení dodavatele, jestli způsob označení projedná předem s odběratelem či nikoli.
 

Záruky za jakost, odpovědnost za vady

 
Dodavatel poskytuje odběrateli na své vlastní výrobky záruku v délce 6 měsíců ode dne převzetí výrobků/zboží.

Dodavatel ručí za kvalitu své práce a za provedení předmětu plnění v souladu s technickou specifikací odběratele, uvedenou v odsouhlasené objednávce či kupní smlouvě, včetně použitých materiálů a případných povrchových úprav.

Odběratel má právo uplatnit záruku jen na výrobky/zboží, které vykazují prokazatelné vady, vztahuje se na ně platná záruka a byly prokazatelně dodány dodavatelem.

Odběratel je povinen zajistit prohlídku výrobku/zboží co se týče počtu kusů, kvality povrchu, koroze a zjevné deformace tvaru při jeho převzetí, následnou odbornou prohlídku ostatních náležitostí (rozměrů apod.) pak co nejdříve po jeho převzetí. Jestliže tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných na výrobku/zboží dodatečně jen když prokáže, že tyto vady měl výrobek/zboží již v době jeho převzetí od dodavatele.

Záruka se nevztahuje na žádné materiály dodané odběratelem a na konstrukční řešení použitá odběratelem a z tohoto titulu vyplývající bezpečnost a funkčnost výrobků.

Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení běžné k danému provozu výrobku, na bezpečnostní zařízení zničená v důsledku jejich bezpečnostní funkce, na měřící přístroje, na vady způsobené atmosférickými poruchami, živelnými pohromami, nesprávným skladováním, chemickými reakcemi, neodborným zacházením a rušivým zásahem třetích osob.

Pokud odběratel použije dodané výrobky/zboží k dalšímu zpracování, má se za to, že je důkladně prohlédl a to včetně vynaložení odborné péče a konstatoval, že jsou v pořádku. Nároky odběratele na úhradu škody způsobené po dalším zpracování dodaného výrobku/zboží (např. provedením následných výrobních operací, jeho zabudování do vyššího celku) jsou vyloučeny.

Za výrobky/zboží třetích osob dodané dodavatelem, ručí tento s přihlédnutím k rozsahu záručních podmínek těchto třetích osob.

Záruční doba v případě nepřevzetí zboží odběratelem v k tomu sjednaném termínu běží od tohoto termínu. Obdobně platí i v případě zadržení výrobku/zboží dodavatelem z titulu neplacení odběratelem.
 


Uplatnění a přezkoumání reklamace

 
Zjistí-li odběratel na předmětu plnění zjevnou vadu, je povinen toto neprodleně (tzn. nejpozději do 1 týdne) písemně oznámit dodavateli a prokázat původ výrobku/zboží u dodavatele. Neučiní-li tak, záruka zaniká.

Za písemné ohlášení vady - reklamaci, je považován fax, e-mail, doporučený dopis a zápis z jednání, doručený dodavateli do jeho sídla. Ostatní formy jsou nezávazné. V reklamaci musí odběratel uvést přesný popis vady a své stanovisko, zda vada brání v užití výrobku a je či není odstranitelná. Vhodné je i uvedení představy řešení reklamace pro případ její oprávněnosti.

Za prokázání původu výrobku/zboží u dodavatele se považuje předložení dodacího listu a kompletního reklamovaného výrobku.

Vady spočívající v počtu kusů, poškozeném povrchu nebo korozi je povinen odběratel písemně ohlásit nejpozději do 1 týdne ode dne převzetí předmětu plnění. Neučiní-li tak, je na později uplatňované vady tohoto druhu pohlíženo jako na vady, které vznikly až po převzetí předmětu plnění odběratelem a dodavatel tedy za ně nijak neručí.

Dodavatel je oprávněn se prostřednictvím svých zástupců přesvědčit na místě samém, zda je nárok oprávněný či nikoliv a odběratel je povinen mu to umožnit.
 

Oprávněné reklamace

 
V případě oprávněnosti reklamace ji dodavatel uzná a nabídne odběrateli tato náhradní plnění:
 • Oprava vadných dílů u dodavatele nebo u odběratele za předem dohodnutou cenu.
 • Poskytnutí slevy z ceny.
 • Výroba nových dílů výměnou za vadné.
 • Ekvivalentní náhradní plnění v jiných výrobcích.
Dodavatel si vyhrazuje právo výběru konečné varianty řešení. Vadné díly které byly vyměněny a nebo za ně bylo poskytnuto náhradní plnění jsou majetkem dodavatele a musí mu být poskytnuty.

Náhradní plnění v penězích je možné pouze výjimečně, na základě uzavřené písemné kupní smlouvy, zásadně pouze v českých korunách, do maximální výše rovnající se nasmlouvané ceně vadných kusů. Tato forma plnění se zpravidla realizuje formou slevy při odběru dalších výrobků. V případě uplatňování oprávněné reklamace se předpokládá, že tato bude vyřešena v zákonné lhůtě.
 

Neoprávněné reklamace

 
Odběratel nemá právo uplatňovat záruku na vady výrobku/zboží, na které byl dodavatelem prokazatelně (zpravidla zápisem na dodacím listě) před jeho převzetím upozorněn a proti kterým nevznesl písemně námitku. Bude-li shledáno, že reklamace je neoprávněná, je odběratel povinen dodavateli nahradit prokazatelné náklady vzniklé s šetřením reklamace, včetně cestovních nákladů.
 

IV. ZÁVĚR

 
Tyto DPP jsou zveřejněny dne 15.11.2008 a nabývají účinnosti dnem 18.11.2008. DPP ruší veškeré předchozí ustanovení a zvyklosti při vyřizování objednávek, nákupu výrobků/zboží a služeb, dodávání, fakturaci a reklamacích.

Společnost PLEHASO kom. spol. si vyhrazuje právo na změnu těchto DPP. Případná změna bude řádně zveřejněna a dotkne se objednávek přijatých až po datu jejího zveřejnění a nabytí účinnosti.