obrazek

Reklamace

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Identifikace výrobku/zboží

 
Dodavatel své výrobky pro možnost pozdější identifikace může označit. Označování probíhá zásadně tak, aby nepoškodilo výrobek a nezpůsobilo odběrateli újmu. Je na zvážení dodavatele, jestli způsob označení projedná předem s odběratelem či nikoli.
 

Záruky za jakost, odpovědnost za vady

 
Dodavatel poskytuje odběrateli na své vlastní výrobky záruku v délce 6 měsíců ode dne převzetí výrobků/zboží.

Dodavatel ručí za kvalitu své práce a za provedení předmětu plnění v souladu s technickou specifikací odběratele, uvedenou v odsouhlasené objednávce či kupní smlouvě, včetně použitých materiálů a případných povrchových úprav.

Odběratel má právo uplatnit záruku jen na výrobky/zboží, které vykazují prokazatelné vady, vztahuje se na ně platná záruka a byly prokazatelně dodány dodavatelem.

Odběratel je povinen zajistit prohlídku výrobku/zboží co se týče počtu kusů, kvality povrchu, koroze a zjevné deformace tvaru při jeho převzetí, následnou odbornou prohlídku ostatních náležitostí (rozměrů apod.) pak co nejdříve po jeho převzetí. Jestliže tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných na výrobku/zboží dodatečně jen když prokáže, že tyto vady měl výrobek/zboží již v době jeho převzetí od dodavatele.

Záruka se nevztahuje na žádné materiály dodané odběratelem a na konstrukční řešení použitá odběratelem a z tohoto titulu vyplývající bezpečnost a funkčnost výrobků.

Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení běžné k danému provozu výrobku, na bezpečnostní zařízení zničená v důsledku jejich bezpečnostní funkce, na měřící přístroje, na vady způsobené atmosférickými poruchami, živelnými pohromami, nesprávným skladováním, chemickými reakcemi, neodborným zacházením a rušivým zásahem třetích osob.

Pokud odběratel použije dodané výrobky/zboží k dalšímu zpracování, má se za to, že je důkladně prohlédl a to včetně vynaložení odborné péče a konstatoval, že jsou v pořádku. Nároky odběratele na úhradu škody způsobené po dalším zpracování dodaného výrobku/zboží (např. provedením následných výrobních operací, jeho zabudování do vyššího celku) jsou vyloučeny.

Za výrobky/zboží třetích osob dodané dodavatelem, ručí tento s přihlédnutím k rozsahu záručních podmínek těchto třetích osob.

Záruční doba v případě nepřevzetí zboží odběratelem v k tomu sjednaném termínu běží od tohoto termínu. Obdobně platí i v případě zadržení výrobku/zboží dodavatelem z titulu neplacení odběratelem.
 


Uplatnění a přezkoumání reklamace

 
Zjistí-li odběratel na předmětu plnění zjevnou vadu, je povinen toto neprodleně (tzn. nejpozději do 1 týdne) písemně oznámit dodavateli a prokázat původ výrobku/zboží u dodavatele. Neučiní-li tak, záruka zaniká.

Za písemné ohlášení vady - reklamaci, je považován fax, e-mail, doporučený dopis a zápis z jednání, doručený dodavateli do jeho sídla. Ostatní formy jsou nezávazné. V reklamaci musí odběratel uvést přesný popis vady a své stanovisko, zda vada brání v užití výrobku a je či není odstranitelná. Vhodné je i uvedení představy řešení reklamace pro případ její oprávněnosti.

Za prokázání původu výrobku/zboží u dodavatele se považuje předložení dodacího listu a kompletního reklamovaného výrobku.

Vady spočívající v počtu kusů, poškozeném povrchu nebo korozi je povinen odběratel písemně ohlásit nejpozději do 1 týdne ode dne převzetí předmětu plnění. Neučiní-li tak, je na později uplatňované vady tohoto druhu pohlíženo jako na vady, které vznikly až po převzetí předmětu plnění odběratelem a dodavatel tedy za ně nijak neručí.

Dodavatel je oprávněn se prostřednictvím svých zástupců přesvědčit na místě samém, zda je nárok oprávněný či nikoliv a odběratel je povinen mu to umožnit.
 

Oprávněné reklamace

 
V případě oprávněnosti reklamace ji dodavatel uzná a nabídne odběrateli tato náhradní plnění:
  • Oprava vadných dílů u dodavatele nebo u odběratele za předem dohodnutou cenu.
  • Poskytnutí slevy z ceny.
  • Výroba nových dílů výměnou za vadné.
  • Ekvivalentní náhradní plnění v jiných výrobcích.
Dodavatel si vyhrazuje právo výběru konečné varianty řešení. Vadné díly které byly vyměněny a nebo za ně bylo poskytnuto náhradní plnění jsou majetkem dodavatele a musí mu být poskytnuty.

Náhradní plnění v penězích je možné pouze výjimečně, na základě uzavřené písemné kupní smlouvy, zásadně pouze v českých korunách, do maximální výše rovnající se nasmlouvané ceně vadných kusů. Tato forma plnění se zpravidla realizuje formou slevy při odběru dalších výrobků. V případě uplatňování oprávněné reklamace se předpokládá, že tato bude vyřešena v zákonné lhůtě.
 

Neoprávněné reklamace

 
Odběratel nemá právo uplatňovat záruku na vady výrobku/zboží, na které byl dodavatelem prokazatelně (zpravidla zápisem na dodacím listě) před jeho převzetím upozorněn a proti kterým nevznesl písemně námitku. Bude-li shledáno, že reklamace je neoprávněná, je odběratel povinen dodavateli nahradit prokazatelné náklady vzniklé s šetřením reklamace, včetně cestovních nákladů.